Pingo To Huu, Hue (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
No 61 To Huu, Xuan Phu, Hue

Pingo To Huu, Hue

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
No 61 To Huu, Xuan Phu, Hue
Christine Ngô (Phụ Huynh)
2021-02-23 10:50:53  Share

Chất lượng quá tệ, chương trình cũ, giáo viên chỉ tới dạy cho xong, tốt nhất không nên học ở đây