Sư phạm TP.HCM (1)

Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM

Sư phạm TP.HCM

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM
キーム (Một thời để nhớ)

Khuôn viên trường lớn, chổ gửi xe rộng rãi. Trong trường có nhiều câu lạc bộ.