Sư phạm TP.HCM (1)

Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM

Sư phạm TP.HCM

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM
Người dùng (Điều kiện để được xét tuyển vào HCMUE)

câu hỏi như trên, Điều kiện để được xét tuyển vào HCMUE là gì ạ ?

Khách đã 

Thông tin đầy đủ về điều kiện xét tuyển theo từng phương thức có thể xem tại https://bit.ly/DieuKienNopHoSo_HCMUE_2020