Thể dục Thể thao Đà Nẵng (1)

Đại Học
http://www.upes3.edu.vn/
44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh khê, Thành phố Đà Nẵng

Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://www.upes3.edu.vn/
44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh khê, Thành phố Đà Nẵng
Trung Lê (Sinh viên)

Rộng rãi cơ sở vật chất đầy đủ.