Việt Đức VGU (1)

Đại Học
Lê Lai, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương (in Eastern International University)

Việt Đức VGU

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
Lê Lai, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương (in Eastern International University)
Mouse Mickey (Sinh viên)
2021-02-23 08:35:46  Share

Tham gia giải chạy vgu run. Khuôn viên siêu rộng. Csvc thì khỏi nói. Rate 5s